Pierce Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets bolagsstyrning syftar till att stärka förtroendet hos kunder, allmänheten och kapitalmarknaden genom en tydlig ansvarsfördelning och väl avvägda regler mellan ägare, styrelse, ledning och bolagsfunktioner och grundar sig på svensk lag (främst aktiebolagslagen), bolagets bolagsord­ning och interna regler (innefattande policydokument och instruktioner). Då bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm är bolaget skyldigt att följa Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget behöver dock inte följa samtliga regler i Koden utan kan välja lösningar som anses bättre lämpade för bolaget, under förutsättning att bolaget för varje avvikelse redovisar hur man gjort i stället och motiverar varför (den s.k. ”följ eller förklara-principen”).

Den årliga bolagsstyrningsrapporten finns i respektive årsredovisning.