Pierce Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets bolagsstyrning syftar till att stärka förtroendet hos kunder, allmänheten och kapitalmarknaden genom en tydlig ansvarsfördelning och väl avvägda regler mellan ägare, styrelse, ledning och bolagsfunktioner och grundar sig på svensk lag (främst aktiebolagslagen), bolagets bolagsord­ning och interna regler (innefattande policydokument och instruktioner). I och med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är bolaget skyldigt att följa Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget behöver dock inte följa samtliga regler i Koden utan kan välja lösningar som anses bättre lämpade för bolaget, under förutsättning att bolaget för varje avvikelse redovisar hur man gjort i stället och motiverar varför (den s.k. ”följ eller förklara-principen”).

Bolaget avser att tillämpa Koden i dess helhet från och med noteringen av dess aktier på Nasdaq Stockholm. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport, som kommer att upprättas för första gången för räkenskapsåret 2021. I den första bolagsstyrningsrapporten behöver bolaget emellertid inte förklara avvikelse till följd av bristande uppfyllelse av regler vars tillämpning inte aktualiserats under den tidsperiod som den första bolagsstyrningsrapporten omfattar.