Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott som består av Henrik Theilbjørn (ordförande) och Mattias Feiff.

Ersättningsutskottet är ett beredande och rådgivande organ med huvudsakliga uppgifter att:

  • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
  • följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen, och
  • följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott som består av Gunilla Spongh (ordförande), Henrik Theilbjørn och Thomas Ekman.

Revisionsutskottet är ett beredande och rådgivande organ med huvudsakliga uppgifter att:

  • övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet,
  • med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
  • hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt om slutsatserna av Revisorsinspektionens kvalitetskontroll,
  • informera styrelsen om resultatet av revisionen och om på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt om vilken funktion utskottet har haft,
  • granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och då särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision, och
  • biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.