Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ

På årsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Pierce Group AB:s årsstämma äger rum fridag den 17 maj 2024 i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget. Förslag ska ha inkommit till bolaget senast den 28 mars 2024 via e-post till ir@piercegroup.com.

Bolagsstämma hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.

Ytterligare information om respektive bolagsstämma återfinns via denna länk