Årstämma 2022

Årsstämma 2022 kommer genomföras den 18 maj 2022.

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas och det huvudsakliga innehållet i förslagen.

För att få ett ärende behandlat på stämman, ska aktieägare lämna en skriftlig begäran till styrelsen i god tid, dock senast sju veckor före årsstämman, för att ärendet skall kunna tas upp i dagordningen. Detta datum infaller den 30 mars 2022.

Förslag skickas till bolaget via e-post till ir@piercegroup.com och ställs till styrelsen.

Årsstämman hålls på svenska. All stämmodokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.

Mer information kring årstämman 2022 kommer.