Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ

På årsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

När datum och ort för årsstämma har fastställts lämnas uppgift om detta på bolagets webbplats utan dröjsmål och senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Där framgår även vid vilken tidpunkt en begäran från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit för att kunna tas in i kallelsen; vanligtvis sju veckor före stämman.

Bolagsstämma hålls på svenska. All dokumentation som tillhandahålls av bolaget är tillgänglig på svenska och engelska.

Ytterligare information om respektive bolagsstämma återfinns via denna länk