Valberedningens uppgift är bland annat att nominera styrelseledamöter för val vid nästkommande årsstämma. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbplats

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning med tre ledamöter genom att sammankalla representanter för de största aktieägarna i bolaget, baserat på de vid utgången av augusti månad 2023 kända aktieägandet och röstantalet.

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Jacob Wiström (ordförande), utsedd av Verdane Capital XI Investments AB
  • Shu Sheng, utsedd av Procuritas Capital Partners V LP
  • Staffan Östlin, utsedd av Adrigo Small & Midcap L/S

Därutöver ingår styrelsens ordförande som adjungerad ledamot av valberedningen.
De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 60,57 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget i Pierce Group AB.
De frågor som ska behandlas av valberedningen, riktlinjerna för hur ledamöterna utses och mer information om årsstämman finns på bolagets webbplats; www.piercegroup.com.
Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 december 2023 via e-post till ir@piercegroup.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats.

Valberedningsinstruktion

Vid årsstämman den 23 februari 2021 beslutades om följande instruktion för bolagets valberedning:

Valberedningen ska ha tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska senast sex månader före årsstämman erbjuda de tre största aktieägarna möjlighet att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen. Vid bildandet av valberedningen ska ägarförhållandena i Bolaget, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Styrelsens ordförande ska utöver att ansvara för att sammankalla valberedningen även vara adjungerad till valberedningen, förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar till Bolaget.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Pressmeddelandet ska även innehålla information om vilken eller vilka aktieägare en ledamot i valberedningen representerar. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning  vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Om sammansättningen av valberedningen ändras till följd av att ledamöter lämnar eller nya utses ska information om en sådan händelse publiceras på Bolagets hemsida. Information angående en ny ledamot ska motsvara den information som har lämnats för de ursprungliga ledamöterna. Valberedningen har rätt att, om den bedömer det lämpligt, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte annars är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Om sammansättningen av valberedningen ändras till följd av att ledamöter lämnar eller nya utses ska information om en sådan händelse publiceras på Bolagets hemsida. Information angående en ny ledamot ska motsvara den information som har lämnats för de ursprungliga ledamöterna. Valberedningen har rätt att, om den bedömer det lämpligt, adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte annars är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningen ska tillämpa punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy varmed valberedningen ska beakta att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå jämn könsfördelning i styrelsen.

Beslutet om valberedning föreslås gälla tills vidare.