Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman den 23 februari 2021 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst till och med årsstämman 2025:

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bakgrund


Dessa riktlinjer gäller för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare. Vid tillämpning av dessa riktlinjer ska ledande befattningshavare inkludera verkställande direktör, vice verkställande direktör (om tillämpligt), och vissa andra befattningshavare som, från tid till annan, är ledamöter av koncernledningen/Executive Team.

Syfte och allmänna ersättningsprinciper


Dessa riktlinjer utgör ett ramverk vid beslut om ersättning till ledande befattningshavare av styrelsen för den period riktlinjerna gäller.

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att utveckla, producera och sälja utrustning, delar, tillbehör och streetwear till motorcykelåkare via online-butiker. För mer info om Bolagets strategi; vänligen Bolagets årsredovisning och hemsida www.piercegroup.com.

Bolagets ersättningsprinciper ska utformas för att säkerställa ansvarsfulla och hållbara ersättningsbeslut som stödjer Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbara affärsmetoder. Den totala ersättningen ska vara marknads- och konkurrensmässig, återspegla den enskilde ledande befattningshavarens prestationer och ansvar och möjliggöra för Bolaget att rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare ska justeras i vederbörlig ordning för att uppfylla alla lokala obligatoriska regler inom deras anställnings jurisdiktion och kan vederbörligen justeras för att följa etablerad lokal praxis i den mån det är möjligt med hänsyn till det övergripande syftet med dessa riktlinjer.

Ersättningens delar


Ersättningen till de ledande befattningshavarna som omfattas av dessa riktlinjer kan bestå av fast lön, rörlig lön, pension och icke-finansiella förmåner. Härutöver kan årsstämman besluta om aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som ledande befattningshavare kan delta i.

Principer för fast lön


Den fasta lönen ska vara marknadsmässig, konkurrensmässig och ta hänsyn till befattningens omfattning och ansvar, samt varje individuell ledande befattningshavares kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta lönen är föremål för årlig översyn. 

Principer för rörlig lön


Den rörliga lönen ska vara marknadsmässig, beloppsbegränsad och kopplad till den fasta lönen. Rörlig lön kan uppgå till maximalt 40 % av den årliga fasta lönen för varje ledande befattningshavare (med fast lön i detta avseende åsyftas kontantersättning under året, exklusive pension, icke-finansiella förmåner och liknande). Rörlig lön ska baseras på ett antal förbestämda och mätbara kriterier och mål på årsbasis, syftande till att driva värdeskapande i Bolaget på lång sikt. Fast lön och rörlig lön till ledande befattningshavare är föremål för årlig översyn och godkännande av Bolagets styrelse. I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig lön har uppfyllts, ska utvärderas efter utgången av den relevanta mätperioden för kriterierna. Sådan rörlig lön ska utvärderas och dokumenteras på årsbasis.

Styrelsens ersättningsutskott är ansvarigt för utvärdering av rörlig lön till ledande befattningshavare. Styrelsen ska godkänna samtliga utbetalningar av rörlig lön till ledande befattningshavare.

Rörlig lön är inte pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande lag eller tillämpliga kollektivavtal.

Principer för långsiktiga incitamentsprogram


Långsiktiga incitamentsprogram ska vara i form av aktier eller aktierelaterade finansiella instrument, och främja kortsiktiga och långsiktiga mål. Långsiktiga incitamentsprogram ska säkerställa långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling. Alla långsiktiga aktie-eller aktierelaterade incitamentsprogram ska godkännas av bolagsstämman.

Uppsägning av anställning


Vid uppsägning av anställning från Bolagets sida ska uppsägningstiden vara marknadsmässig och inte överstiga 12 månader, och avgångsvederlaget inte överstiga sex månader. Vid uppsägning av anställning från den ledande befattningshavaren ska inget avgångsvederlag utgå. Fast lön under uppsägningstiden samt avgångsvederlag (om så förekommer – inklusive ersättning för konkurrensåtagande) får inte sammanlagt överstiga ett belopp motsvarande två års fast lön.  


Principer för pension och icke-finansiella förmåner


Pensionsförmåner ska inte uppgå till mer än 30 % av den årliga fasta lönen för varje enskild ledande befattningshavare.

Pensionsförmåner ska om möjligt endast vara premiebestämda, om inte annat följer av tvingande lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal.

Icke-finansiella förmåner kan utgå till enskilda eller samtliga ledande befattningshavare och ska vara marknadsmässiga. Avgifter och andra kostnader relaterade till icke-finansiella förmåner får inte överstiga 15 procent av årlig fast lön för varje enskild ledande befattningshavare.

Beredning och granskning av dessa riktlinjer


Dessa riktlinjer har beretts av styrelsens ersättningsutskott. Ersättningsutskottet ska ha en förberedande funktion i förhållande till styrelsen avseende principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Baserat på ersättningsutskottets rekommendation ska styrelsen, när behov av väsentliga ändringar uppstår och minst var fjärde år, förbereda ett förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. Årsstämman ska fatta beslut om sådant förslag. Beslutade riktlinjer kan ändras genom beslut av andra stämmor än årsstämman.

Inom ramen för och på basis av dessa riktlinjer ska styrelsen, baserat på ersättningsutskottets beredning och rekommendationer, årligen besluta om de specifika ersättningsvillkoren för varje enskild befattningshavare och fatta andra nödvändiga beslut avseende ersättning för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare. Den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är inte delaktiga i styrelsens beredning av och beslut om ersättningsrelaterade ärenden om de påverkas av sådana ärenden.

Avvikelser från dessa riktlinjer


Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå dessa riktlinjer, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för sådan avvikelse och en avvikelse är nödvändig för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inkluderande dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Riktlinjerna har inte företräde framför tvingande lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal.”

Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

Information om samtliga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Bolaget återfinns i Bolagets finansiella rapporter och sammanfattas årligen i Bolagets ersättningsrapport.