§ 1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Pierce Group AB (publ).
The company’s name is Pierce Group AB (publ).

§ 2. Säte / Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

The board of directors is to have its registered office in the municipality of Stockholm.

§ 3. Verksamhet / Object of the company’s business

Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom och direkt eller indirekt, genom dotterbolag, bedriva försäljning av utrustning, tillbehör och reservdelar för motorcyklar och andra fordon, samt därmed förenlig verksamhet.
The object of the company’s business shall be to own and manage real property and movable property and directly or indirectly, through subsidiaries, carry out sales of equipment, accessories, and spare parts for motorcycles and other vehicles, and carry out other operations consistent therewith.

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
The share capital shall be a minimum of SEK 500,000 and a maximum of SEK 2,000,000.

§ 5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.
The number of shares shall be a minimum of 25,000,000 and a maximum of 100,000,000.

§ 6. Styrelse / Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
The board of directors shall consist of a minimum of three board members and a maximum of ten with no deputy board members.

§ 7. Revisorer / Auditor

Bolaget ska ha en revisor. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.
The company shall have one auditor. A registered accounting firm may be appointed as auditor.

§ 8. Kallelse / Notice of general meetings

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.
Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. The company shall make an announcement in Dagens Industri that notice has been given.

§ 9. Rätt att delta i bolagsstämma / Right to participate at general meetings

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
Shareholders who wish to attend a general meeting shall give notice to the company of their intention to attend no later than the day set out in the notice to attend the general meeting. Shareholders may be accompanied by a maximum of two assistants at the general meeting, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.

§ 10. Fullmakter och poströstning / Proxies and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
Before a general meeting, the board of directors may decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting.

§ 11. Utomståendes närvaro / Presence of outsiders

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Anyone who is not a shareholder in the company shall, under the terms determined by the board of directors, have the right to attend or otherwise follow the negotiations at the general meeting.

§ 12. Årsstämman / Annual general meeting

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
The following matters shall be addressed at annual general meetings.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  Election of chairman of the general meeting.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of the voting register.
 3. Godkännande av dagordning.
  Approval of the agenda.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
  Election of one or two persons to verify the minutes.
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  Determination as to whether the general meeting has been duly convened.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  Submission of the annual report and the auditor’s report and, if applicable, the consolidated financial statements and the auditor’s report for the group.
 7. Beslut om följande:
  Resolutions on:

  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
   Adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, consolidated income statement and the consolidated balance sheet.
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   Allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet.
  3. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
   Discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  Determination of the number of board members.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
  Determination of remuneration of the board of directors and the auditor.
 10. Val av styrelseledamöter och revisor.
  Election of board members and auditor.
 11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  Other matters to be addressed by the general meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 13. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
The company’s financial year shall be the calendar year.

§ 14. Avstämningsförbehåll / Central securities depository

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company’s shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securites Depositaries and Financial Instruments Accounts Act.

***

Antagen på extra bolagstämma den 20 januari 2021.
Adopted at an extraordinary general meeting on 20 January 2021.