§ 1. Företagsnamn / Company name

Bolagets företagsnamn är Pierce Group AB (publ).
The company’s name is Pierce Group AB (publ).

§ 2. Säte / Registered office

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.
The board of directors is to have its registered office in the municipality of Stockholm.

§ 3. Verksamhet / Object of the company’s business

Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fast och lös egendom och direkt eller indirekt, genom dotterbolag, bedriva försäljning av utrustning, tillbehör och reservdelar för motorcyklar och andra fordon, samt därmed förenlig verksamhet.
The object of the company’s business shall be to own and manage real property and movable property and directly or indirectly, through subsidiaries, carry out sales of equipment, accessories, and spare parts for motorcycles and other vehicles, and carry out other operations consistent therewith.

§ 4. Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
The share capital shall be a minimum of SEK 500,000 and a maximum of SEK 2,000,000.

§ 5. Antal aktier / Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.
The number of shares shall be a minimum of 25,000,000 and a maximum of 100,000,000.

§ 6. Aktieslag / Classes of shares

Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier har en röst och C-aktier en tiondels röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
Shares may be issued in two classes, ordinary shares and series C shares. The ordinary shares shall carry one vote per share and series C shares shall carry one-tenth of a vote per share. Shares of either share class may be issued up to an amount corresponding to the full share capital.

C-aktier berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktier till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.
Series C shares do not entitle to dividends. Upon the dissolution of the company, series C shares shall carry equivalent right to the company’s assets as other shares, however, not to an amount exceeding the quota value of the share.

Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier mot annan betalning än apportegendom ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
If the company resolves to issue new ordinary shares and series C shares, against payment other than contribution in kind, owners of ordinary shares and series C shares shall have pre-emption rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by them (primary pre-emption right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders for subscription (secondary pre-emption right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary pre-emption rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.

Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller endast C-aktier mot annan betalning än apportegendom ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
If the company resolves to issue new shares of either solely ordinary shares or series C shares, against payment other than contribution in kind, all shareholders shall, irrespective of whether their shares are ordinary shares or series C shares, have pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.

Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
What is set out above with regard to pre-emption rights shall apply mutatis mutandis in the event of issues of warrants and convertible bonds, and shall not limit the right to resolve upon an issue with deviation from the shareholders’ pre-emption rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class previously issued. In connection therewith, the owners of existing shares of a certain class shall entitle the holder to new shares of the same class. This shall not entail any restrictions on the possibility of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendments of the Articles of Association.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte till mindre än det minst tillåtna aktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktie och efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligen. När minskningsbeslut fattas ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde.
Reduction of share capital, which in any case shall not fall below the minimum share capital, may, at the request of a holder of a series C share and after resolution by the company’s board of directors or a shareholders’ meeting, take place through redemption of series C shares. A request from a shareholder must be submitted in writing. When a resolution on reduction has been passed, an amount corresponding to the reduction amount shall be transferred to the company’s reserve fund, if the required funds are available. The redemption amount per series C share shall be the quota value of such share.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.
Following receipt of the redemption resolution, holders of shares subject to redemption shall promptly receive payment for the shares, or, if authorization for the redemption from the Swedish Companies Registration Office (Sw. Bolagsverket) or a court is required, following the receipt of notice that the final and effected resolution has been registered.

C-aktier som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktier. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.
Series C shares held by the company may, upon resolution of the board of directors be reclassified into ordinary shares. Immediately thereafter, the board of directors shall register the reclassification with the Swedish Companies Registration Office. The reclassification is effected when it has been registered and the reclassification has been reflected in the central securities depository register.

§ 7. Styrelse / Board of directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.
The board of directors shall consist of a minimum of three board members and a maximum of ten with no deputy board members.

§ 8. Revisorer / Auditor

Bolaget ska ha en revisor. Ett registrerat revisionsbolag får utses till revisor.
The company shall have one auditor. A registered accounting firm may be appointed as auditor.

§ 9. Kallelse / Notice of general meetings

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.
Notice of general meetings shall be made by announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. The company shall make an announcement in Dagens Industri that notice has been given.

§ 10. Rätt att delta i bolagsstämma / Right to participate at general meetings

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
Shareholders who wish to attend a general meeting shall give notice to the company of their intention to attend no later than the day set out in the notice to attend the general meeting. Shareholders may be accompanied by a maximum of two assistants at the general meeting, however only if the shareholder has notified the company of the number of assistants in the manner stated in the previous paragraph.

§ 11. Fullmakter och poströstning / Proxies and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
Before a general meeting, the board of directors may decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting.

§ 12. Utomståendes närvaro / Presence of outsiders

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Anyone who is not a shareholder in the company shall, under the terms determined by the board of directors, have the right to attend or otherwise follow the negotiations at the general meeting.

§ 13. Årsstämman / Annual general meeting

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.
The following matters shall be addressed at annual general meetings.

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  Election of chairman of the general meeting.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  Preparation and approval of the voting register.
 3. Godkännande av dagordning.
  Approval of the agenda.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
  Election of one or two persons to verify the minutes.
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  Determination as to whether the general meeting has been duly convened.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  Submission of the annual report and the auditor’s report and, if applicable, the consolidated financial statements and the auditor’s report for the group.
 7. Beslut om följande:
  Resolutions on:

  1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
   Adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, consolidated income statement and the consolidated balance sheet.
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
   Allocation of the company’s profit or loss according to the adopted balance sheet.
  3. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
   Discharge from liability for the members of the board of directors and the CEO.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  Determination of the number of board members.
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
  Determination of remuneration of the board of directors and the auditor.
 10. Val av styrelseledamöter och revisor.
  Election of board members and auditor.
 11. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  Other matters to be addressed by the general meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 14. Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
The company’s financial year shall be the calendar year.

§ 15. Avstämningsförbehåll / Central securities depository

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company’s shares shall be registered in a central securities depository register pursuant to the Swedish Central Securites Depositaries and Financial Instruments Accounts Act.

***

Antagen på årsstämma den 16 maj 2023.

Adopted at the Annual General Meeting on 16 May 2023.