Företrädesemission 2022

Pierce Group AB (publ) (”Pierce” eller ”Bolaget”), meddelade den 10 maj 2022 att styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission om upp till 350 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (” Företrädesemissionen”), under förutsättning att beslutet godkänns på en extra bolagsstämma. Syftet med Företrädesemissionen är, givet osäkerheten i omvärlden, att sänka Pierces nettoskuld, höja Pierces räntetäckningsgrad och fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin samt genomföra åtgärder för ökad lönsamhet. Bolagets största ägare, Procuritas, ställer sig positiva till emissionen och har uttalat sin avsikt att teckna sin prorata- andel.

“Vi avser främst använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att minska vår skuldsättning. Det skulle ge oss bättre förutsättningar att hantera välkända branschutmaningar, som tidigare kommunicerade ökade råvaru- och fraktkostnader samt störningar i leveranskedjan. Företrädesemissionen ökar också vår förmåga att hantera andra svårbedömda situationer i framtiden”, säger VD Henrik Zadig.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen genomförs för att sänka Pierces nettoskuld, höja Pierces räntetäckningsgrad och fortsätta den långsiktiga tillväxtstrategin samt genomföra åtgärder för ökad lönsamhet.
  • Bolagets största aktieägare Procuritas[1], som per den 10 maj 2022 representerade knappt 33 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen, samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel, knappt 33 procent av Företrädesemissionen, och att rösta för emissionsbeslutet på den extra bolagsstämman.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras omkring den 27 maj 2022. Förutsatt att Företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 10 juni 2022 och teckningsperioden att löpa från och med den 14 juni 2022 till och med den 28 juni 2022.
  • Styrelsen avser kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 3 juni 2022.

[1] “Procuritas” avser Procuritas Capital Investors V LP med Procuritas Capital Investors V GP Limited som General Partner tillsammans med PCI Co- Investment AB.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen 27 maj 2022
Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen 3 juni 2022
Prospektet offentliggörs 7 juni 2022
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 8 juni 2022
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 9 juni 2022
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter 10 juni 2022
Handel med teckningsrätter 14 juni 2022 – 22 juni 2022
Teckningsperiod 14 juni 2022 – 28 juni 2022
Offentliggörande av utfall Omkring 29 juni 2022