I noteringsprospektet beskrivs de risker som bolaget anser är väsentliga för bolagets verksamhet och framtida utveckling. Däri framgår även bolagets rutiner för riskhantering och internkontroll.

Länk till prospektet