Pierce Group tillämpar som huvudregel en tyst period på omkring 30 dagar före offentliggörande av finansiella rapporter. Under en tyst period kommer Pierce Groups representanter inte att kommentera bolagets finansiella status, marknads- och framtidsutsikter eller kommunicera i dessa avseenden med finansiell media, analytiker, investerare eller övriga. Den tysta perioden upphör när den finansiella rapporten i fråga offentliggörs.

Undantag från huvudregeln är årsstämman (om den hålls under en tyst period) och regulatoriska offentliggöranden av specifika händelser och därtill relaterad kommunikation; sådan kommunikation kommer emellertid att vara begränsad till den aktuella händelsen. Övriga undantag från huvudregeln beslutas av Pierce Groups insiderkommitté.