Pierces styrelse har antagit följande finansiella och andra mål vilka utgör affärsplanens grund.

Nettoomsättningstillväxt: På medellång till lång sikt (3-5 år) öka nettoomsättningen med 15-20 procent årligen i genomsnitt.

Justerad EBIT-marginal: På medellång till lång sikt (3-5 år) nå en justerad rörelsemarginal (EBIT) på cirka 8 procent.

Kapitalstruktur: Nettoskuld/Justerad EBITDA* som inte överstiger 2,0x, med förbehåll för tillfällig flexibilitet för strategiska initiativ.

Utdelningspolicy: Under de närmsta åren planeras fria kassaflöden** användas till fortsatt utveckling*** av Bolaget och därmed inte delas ut till aktieägarna.

* Nettoskuld i relation till rullande tolv månader justerad EBITDA, exklusive effekter från IFRS 16.
** Fritt kassaflöde avser kassaflöde från den löpande verksamheten samt investeringsverksamheten.
*** Med utveckling av bolaget avses till exempel investeringar/satsningar inom IT-hårdvara, IT utveckling, expansion av distributionslager, marknadsföring, kundanskaffning samt rörelse- och inkråmsförvärv.