Viktiga styrkor och konkurrensfördelar

Strukturell kanalförskjutning online förväntas mer än fördubbla marknaden på några år
Pierce är verksamt på den europeiska marknaden för utrustning, tillbehör, delar och streetwear (GAP) för motorcyklar (offroad och onroad). Pierces totala adresserbara europeiska marknad är stor, motståndskraftig och icke-cyklisk. Den totala marknaden är primärt driven av den underliggande motorcykelbasen och är mindre känslig för makroekonomiska förhållanden jämfört med marknaden för nyförsäljning av motorcyklar. Den totala adresserbara marknaden uppskattades till 101 Mdkr 2021 och förväntas öka (CAGR) med 4 procent mellan 2021 och 2026. Online-delen av marknaden har uppskattats till 20 Mdkr för 2021, vilket motsvarar en onlinepenetration av marknaden på cirka 19 procent. Online-marknaden väntas växa med 11 procent (CAGR) mellan 2021 och 2026.

En europeisk online-återförsäljare för motorcykelentusiaster med en historia av att växa mer än den fragmenterade marknaden
Den totala adresserbara marknaden är mycket fragmenterad där de nio största aktörerna står för cirka 13 procent av den totala marknaden (inklusive marknadsplatser såsom Amazon). Pierce är den största onroad och offroadfokuserade online-aktören med en marknadsandel online på cirka 8 procent (motsvarande en total marknadsandel på cirka 2 procent) och den snabbast växande aktören bland både offline- och online-konkurrenter. Vidare har Pierce starka marknadspositioner inom både offroad- och onroadsegmenten. Bolaget anser sig vara online-marknadsledande inom offroadsegmentet med en uppskattad europeisk online-marknadsandel på cirka 28 procent år 2020. Bolaget är en utmanare inom onroad på den europeiska onlinemarknaden med en uppskattad online-marknadsandel på cirka 3 procent under 2019. Pierce anser att dess långvariga relationer direkt med olika externa varumärken, dess utbud av egna varumärken, kombinerat med dess välinvesterade och befintliga europeiska plattform, är viktiga konkurrensfördelar som gör det möjligt för Pierce att behålla och stärka sin nuvarande marknadsposition. Pierce anser att bolagets position på marknaden, i kombination med bolagets konkurrensfördelar, innebär att man har goda möjligheter för långsiktig och lönsam tillväxt.

Konkurrenskraftigt kunderbjudande med externa ”must-have”-varumärken och egna varumärken som genererar höga bruttomarginaler
Pierce har ett konkurrenskraftigt kunderbjudande bestående av ett brett och relevant sortiment av egna varumärken och populära externa varumärken, konkurrensmässiga priser, förmånliga kampanjer och en lokalt anpassad användarupplevelse. Pierce har hittills haft framgång med att utveckla egna varumärken som har förbättrat bolagets sortiment utan att inskränka på positioneringen av externa varumärken. Pierce arbetar fokuserat för att ligga i framkant av utvecklingen för att differentiera sig från konkurrenterna och skapa förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt. Egna varumärken är speciellt betydelsefulla för bolaget eftersom de driver lojalitet, skyddar mot priskonkurrens och tryggar en god marginalprofil. Försäljningen från egna varumärken uppgick till cirka 609 Mkr (41 procent av nettoomsättningen från egna varumärken och externa varumärken) för 2021, då 10 av 10 och 39 av 50 bästsäljande produkter var egna varumärkesprodukter. Bolaget anser att deras egna varumärken är viktiga konkurrensfördelar.

Skalbar verksamhetsstruktur underbyggd av en modern teknikplattform
Pierce har investerat betydande resurser för att skapa en skalbar europeisk verksamhet. Bolaget har bland annat investerat i en skalbar och effektiv hanterings- och logistikverksamhet i Polen och en teknikplattform med en förstklassig IT-miljö. Bolaget har också investerat i affärsunderrättelser (Eng. business intelligence) och implementerat en lösning för datalager för att kunna fatta informerade beslut genom dashboards, driftövervakning och prediktiv analys.

Sofistikerad ”ROI”-driven marknadsföring och en växande lojal kundbas
Pierce har kunnat balansera sin snabba tillväxt med lönsamhet, bland annat genom en sofistikerad ROI-driven marknadsföring. Pierce arbetar aktivt med att optimera både betalda och kostnadsfria marknadsföringskanaler. Pierce använder en datadriven allokering av betald marknadsföring för att investera i de betalda marknadsföringskanalerna med högst avkastning på investeringen. Investeringarna balanseras kontinuerligt för att anpassas till förändringar i förväntad avkastning på investeringen.

Starkt finansiellt resultat historiskt som drivs av omsättningstillväxt, stabila bruttomarginaler och skalbarhet
Från starten år 2008 till och med första kvartalet 2021 uppgick tillväxten till tvåsiffriga procenttal varje år i kombination med ett positivt rörelseresultat sedan 2019. Pierces nettoomsättningstillväxt har drivits av ett växande underliggande antal kunder, ett ökande antal ordrar och ett växande genomsnittligt ordervärde. Tillväxten är en följd av den underliggande marknadstillväxten online i kombination med Pierces förmåga att ta marknadsandelar p.g.a. dess attraktiva kunderbjudande – bestående av ett stort och relevant sortiment, attraktiva priser och kampanjer, samt dess lokala och engagerande kundupplevelse. Bolaget har ökat sin nettoomsättning (CAGR) med 13 procent mellan 2019 och 2021 och har upplevt hög nettoomsättningstillväxt inom alla segment. Nettoomsättningen för offroad-segmentet, onroad-segmentet och segmentet övrigt har vuxit (CAGR) med 15 procent, 10 procent respektive 12 procent mellan 2019 och 2021.

Pierce har lyckats kombinera sin höga tillväxt med lönsamhet. Pierce är lönsamt, efter rörliga kostnader, på första ordern för nya kunder som ett resultat av attraktiv enhetsekonomi bestående av höga bruttomarginaler, stabila kundförvärvskostnader, effektiv drift och låg returgrad. Pierce använder ett effektivt datadrivet och ROI-fokuserat marknadsföringssätt för att skala tillväxten till en stabil kundanskaffningskostnad.